"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009

Пререгистрация на търговци
Съгласно Закона за търговския регистър всички фирми и клоновете на чуждестранни фирми, вписани в търговския регистър, са длъжни да се пререгистрират в тригодишен срок от 01.01.2008 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Какво предлагаме ние?
• Изготвяне на всички необходими документи за регистрация или пререгистрация на дружества в Агенцията по вписванията, Търговски регистър

Запознайте се с необходимите за пререгистрация документи:

1/ Заявление за пререгистрация по образец, попълнено и подадено от нас, в качеството на Ваши адвокати - пълномощници.
Подаването на документи изисква свободно време, усилия и знания за тяхното попълване, а чакането на дългите опашки може да коства много нерви на ентусиастите
Бележка: Всички заявления се подават от нас по електронен път посредством универсален електронен подпис. Заявленията са в електронен формат и са различни по вид в зависимост от правната форма на търговеца. Срок на подаване на готовия комплект документи - в деня на снабдяване от наша страна с документите, представени от Вас. Заедно със заявлението за пререгистрация, може да бъде подадено заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване или обявяване. Документите, които ще бъдат необходими за целта, ще бъдат допълнително посочени от нас в зависимост от конкретното обстоятелство, подлежащо на вписване. Извършваме регистрация и пререгистрация на търговци, независимо в кой град на страната се намират тяхното седалище и адрес на управление.

2/
Удостоверение за актуално състояние, в което съдът по регистрацията е отбелязъл кода по БУЛСТАТ на Вашето дружество. Издава се еднократно. С тези удостоверения Вие можете да се снабдите чрез подаване на молба по образец до съда по регистрация заедно с приложено копие на карта БУЛСТАТ. Държавна такса не се дължи. Всяка повторно подадена молба за издаване на този вид удостоверение обаче следва да се придружава от вносна бележка за платена държавна такса. Това би било необходимо, ако например в първоначално издаденото Удостоверение е допусната явна фактическа грешка.
Ако желаете ние да се снабдим вместо Вас с посоченото удостоверение, то за целта подгответе: Булстат на фирмата Ви /копие/, Удостоверение за актуално състояние на дружеството Ви /копие/, пълномощно от името на законния представител на дружеството за получаване на удостоверението. Пълномощното следва да се завери нотариално. За улеснение, ние ще изготвим пълномощното, а Вие ще извършите нотариалната заверка на подписа/подписите.

3/ Заявление по образец, с което търговците представят за обявяване актуален дружествен договор или устав в случай, че правно-организационната форма на търговеца изисква такъв съгласно разпоредбите на закона. Това заявление отново се изготвя, подписва и подава от нас.

4/  Актуален Дружествен договор или Устав, заверен с подписа на управителния орган на Вашето дружество, когато такъв договор или устав е необходим по закон. Актуални са вътрешно-фирмените правила, които последно са били вписани по фирменото дело на Вашето дружество.

5/ Декларация за истинност по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от законния представител на съответното юридическо лице. Нейното изготвяне също е наше задължение.

6/ Изрично адвокатско пълномощно, без нотариална заверка на подписите.

В резултат на извършената пререгистрация ние ще Ви снабдим с Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър. Не очаквайте изричен акт на съда на хартиен носител - решение. Такова вече не следва да бъде издавано. Резултатът от подадени документи за регистрация и пререгистрация на дружество, както и за вписани промени по фирменото дело, може да се проверява в интернет страницата на Търговския регистър, меню "Справки", справки по "Документи без партида" с изписване на датата на подаване, номер на вписване или наименование на дружество и специален код на латиница. Така Вие сами следите текущия статус на подадените от нас документи.
Кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на Вашето дружество. Сроковете за пререгистрация зависят от текущата натовареност на длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър.
След изтичане на тригодишния срок за пререгистрация, Агенцията по вписванията служебно вписва в Търговския регистър непререгистриралите се в срок търговци и незабавно ги заличава. Агенцията по вписванията служебно вписва прекратяването на дейността на търговеца, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията. Разноските за производството по ликвидация  остават за сметка на търговеца.
 
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
Адвокатска кантора
"Гълъбова, Михайлов и партньори"

Контакти
Връзки