Начало
:: English


"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009

 
Търговско & Фирмено право
Предлагаме изготвяне на:
v Договори за покупко-продажба и доставка
v Договори за лизинг; договори за наем
v Тристранни споразумения; договори за особен залог
v Пълномощни
v Декларации
v Вътрешнофирмена документация
v Вписване на Договори за особен залог и Договори за лизинг в Централния регистър на особените залози при Министерство на правосъдието
v Преглед и/или изготвяне на цялостната документация относно обезпечения на вземания на клиента срещу трети лица, като записи на заповед, особени залози и ипотеки върху недвижими имоти
v Участие в преговори с партньори и съконтрагенти на клиента, осигуряване на контрол за законосъобразност и действителност от правна гледна точка на представените документи и осигуряване на максимално добра организация при сключване на сделки от страна на клиента
v Регистрация на дружества и еднолични търговци, клонове на чуждестранни лица съгласно изискванията на новия Закон за Търговския регистър
Пререгистрация на дружества и еднолични търговци съгласно изискванията на Закона за Търговския регистър
v Вписване на промени във фирмените дела на вече регистрирани търговци
§Ние предлагаме извършване на цялостната регистрация на различни правни субекти - еднолични търговци и дружества. Кантората регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр., като предлага абонаментно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщeствява процесуално представителство по търговски дела.
За нас
Адвокати
On-line консултации
"Гълъбова, Михайлов и партньори"

Адвокатска кантора
Контакти
Връзки