"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009

 
Процесуално представителство

Представителство пред всички български съдилища, завеждане на дела пред всички инстанции.
 
Административно право и процес
В сферата на административното право и процес ние съдействаме на клиентите и ги представляваме при обжалване пред по-горестоящия орган или пред съда на актове за установяване на нарушения, наказателни постановления, заповеди и др.

 
v Оказване на съдействие при завеждане на изпълнителни дела и сътрудничество с частни и държавни съдия-изпълнители

v  Оказване на съдействие при събиране на вземания от длъжници на клиента, защита срещу принудително изпълнение, изпълнение върху парични вземания и установяване на техния размер, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи, представляващи съпружеска имуществена общност

v Обезпечение на вземанията - налагане на възбрана върху недвижими имоти и запор върху движими вещи, банкови сметки, акции и дружествени дялове
Изпълнителни дела
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
"Гълъбова, Михайлов и партньори"
Адвокатска кантора
Контакти
Връзки